Rainy Season Paintings by Students

Paavan Shah Std 10B
Uttam Italiya Std 10B
Denish K Patel Std 10A
Rushal S Patel Std 10B
Rushi Patel Std 10A
Virat Italiya Std 10A

Harsh V Gondaliya Std 10A
Milan H Patel Std 10B

Guided by: Manish Sir